CHUNG TAY CÙNG LÀM 5S

Lên phương án tham mưu chỉ dẫn cụ thể, tận dụng đồ cũ đã có

Mạnh dạn đề xuất, thay đổi, bổ sung hoàn thiện trong xây dựng

An toàn cháy nổ trên hết, chế tài cụ thể

Mạnh dạn đề xuất thay đổi thiết kế không phù hợp

Chia để trị không nói chung chung, chế tài cụ thể

Tận dụng kho khác để làm chỗ đựng

Tạo cho anh em hướng sử lý. Họ sẽ làm tốt

Tận dụng công nghệ hình ảnh. Xử phạt công minh. Để tâm phục khẩu phục và tự rút bài học, thực hiện tốt hơn

Kết hợp các bộ phận cùng nhau lên tiếng tất cả vì 5S

An toàn trên hết, phương pháp cụ thể + thực hành tức thời

Hướng tới mùa xuân

Phương án cụ thể, kết hợp tay làm

Chia để trị, giao khoán cụ thể và chế tài

Không có việc gì khó, chỉ sợ …...

Chế tài cụ thể và tay làm...

Nếu hiệu quả hơn, đề xuất sử dụng lao động tự do bên ngoài

An toàn trạm điện tận dụng hàng rào có sẵn

Nếu chưa hợp lý đề xuất làm lại

Đặng Tất Hiện - Phòng HCQT