26 Tháng Năm 2020 ..:: DSTin ::..   Đăng Nhập
 Tin tức Đóng
Công ty Cổ phần Đông Á thông báo phỏng vấn tuyển dụng đợt 2 ngày 24/09/2011

Thông báo

Công ty Cổ phần Đông Á thông báo danh sách phỏng vấn tuyển dụng ngày 17/09/2011

 

Công ty Cổ phần Đông Á thông báo về việc tuyển dụng lao động


Công ty Cổ phần Đông Á là đơn vị thành viên của Tổng công ty Khánh Việt, chuyên hoạt động sản xuất kinh doanh về lĩnh vực Sản xuất bao bì các loại, in bao bì, tem nhãn và các ấn phẩm; để đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chia cổ tức năm 2010
Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011

Biên bản họp ĐHCĐ 2011

Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2011

Thông báo về việc chia cổ tức năm 2010

Biên bản họp chi thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT

NQ chi thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT

Thông báo V/v mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Giấy đăng ký và uỷ quyền dự họp

Chương trình Đại hội

Nội dung sửa đổi Điều lệ

Tờ trình v/v trích thù lao và quỹ khen thưởng

Quyết Định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Biên bản họp HĐQT

Nghị Quyết HĐQT

QĐ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Báo cáo thường niên năm 2010

Báo cáo thường niên năm 2010

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đông Á năm 2010 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính 2010 đã kiểm toán

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung

Thông báo

|<<    <   
1[2]3
   >    >>|

  

Bản quyền (c) 2020 Công ty Cổ phần Đông Á