13 Tháng Tám 2020 ..:: DSTin ::..   Đăng Nhập
 Tin tức Đóng
Thông báo V/v mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2011

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Giấy đăng ký và uỷ quyền dự họp

Chương trình Đại hội

Nội dung sửa đổi Điều lệ

Tờ trình v/v trích thù lao và quỹ khen thưởng

Quyết Định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Biên bản họp HĐQT

Nghị Quyết HĐQT

QĐ triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2011

Báo cáo thường niên năm 2010

Báo cáo thường niên năm 2010

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đông Á năm 2010 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính 2010 đã kiểm toán

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009

Công ty Cổ phần Đông Á trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2009 như sau:

Nghị Quyết của ĐHĐ Cổ Đông

Nghị Quyết của ĐHĐ Cổ Đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Dự thảo Quyết Định của ĐHĐ Cổ Đông

Dự thảo Quyết Định của ĐHĐ Cổ Đông

Phiếu lấy ý kiến Cổ Đông

Giấy ủy quyền

Biên bản họp và Nghị quyết HĐQT báo cáo ĐHĐ Cổ Đông

Biên bản họp HĐQT

Quyết Nghị

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đông Á năm 2009 (đã kiểm toán)

Báo cáo tài chính 2009

Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM tại Sở GDCK Hà Nội

Thông báo

|<<    <   
1234[5]6
   >    >>|

  

Bản quyền (c) 2020 Công ty Cổ phần Đông Á