05 Tháng Sáu 2020 ..:: DSTin ::..   Đăng Nhập
 Tin tức Đóng
Công ty Cổ phần Đông Á thông báo về việc chia cổ tức năm 2011

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty CP Đông Á ngày 19 tháng 05 năm 2012...

Thông báo : ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu lưu ký CK

 Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau ...

Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thành công tốt đẹp.

  Ngày 19/5/2012, trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Hội trường Khách sạn Green, số 6 Hùng Vương, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Đông Á đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

Biên bản và nghị quyết ĐHCĐ công ty CP Đông Á 2012

         Biên bản ĐHCĐ năm 2012

         Nghị quyết ĐHCĐ năm 2012

Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Thông báo tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012

Giấy đăng ký và Ủy quyền

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD 2011 & phương hướng 2012

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Báo cáo kiểm toán

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀKẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC

Tờ trình phương án bán phần vốn nhà nước

QUY CHẾ BẦU CỬ

HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT & BAN KIỂM SOÁT

Nghị quyết ĐHĐCĐ dự thảo

Danh sách cổ đông được quyền dự ĐHĐCĐ 2012

Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

Báo cáo thường niên 2011

Báo cáo thường niên2011

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và lập danh sách người sở hữu CK

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng-trang1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng-trang2

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Đông Á năm 2011 (đã kiểm toán)

Báo cáo của Ban Giám đốc

Báo cáo kiểm toán

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo KQKD

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Thuyết minh BCTC

Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trần Hữu An

T.báo miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trần Hữu An

Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2011

Biên bản họp ĐHCĐ 2011

Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2011

Thông báo về việc chia cổ tức năm 2010

Biên bản họp chi thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT

NQ chi thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký HĐQT

|<<    <   
123[4]56
   >    >>|

  

Bản quyền (c) 2020 Công ty Cổ phần Đông Á