- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Xinh Xinh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: DAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 700 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.400 CP
- Số lượng cổ 
phiếu đã mua: 1.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
- Số lượng cổ 
phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.100 CP 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Thời gian thực hiện giao dịch: 28/01/2013