- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Thị Xinh Xinh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: DAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 700 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.400 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 24/01/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/02/2013.