Sáng ngày 21/05/2011, Công ty cổ phần Đông Á đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 tại Hội trường Khách sạn Green, số 06 Hùng Vương - TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Công ty hân hạnh được đón tiếp Quý vị cổ đông là các nhà đầu tư, Quý khách hàng, đối tác và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Tổng Công ty Khánh Việt cùng đông đảo các nhân viên trong Công ty.
Đại hội đã thông qua các báo cáo tài chính năm 2010; báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động SXKD năm 2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2011; báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát; báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; báo cáo dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Đắc Lộc và tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chia cổ tức năm 2010, 2011; phương án chi thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký HĐQT và Quỹ Ban điều hành.
Tại Đại hội, HĐQT Công ty đã định hướng sẽ nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động, nâng cao giá trị hàng hóa, đa dạng hóa sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh. Phấn đấu trong giai đoạn 5 năm (2011 – 2015) sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, tập trung đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ và đầu tư sản phẩm mới.
Tại phiên họp, các Cổ đông đã thảo luận đóng góp ý kiến và nhất trí cao với phương hướng sxkd năm 2011; thông qua các báo cáo và biểu quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến mục tiêu phát triển của Công ty. Nổi bật là các nội dung xoay quanh sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; tập trung đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ và phát triển thương hiệu trên thị trường chứng khoán.
Về kế hoạch SXKD trong năm 2011, từ phân tích các yếu tố thuận lợi và khó khăn dự kiến trong năm 2011, Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra mục tiêu tăng trưởng và những giải pháp nhằm xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững và hoạt động hiệu quả trong thời gian tới như sau:
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.
- Kiểm soát và tiết giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh.
- Củng cố và phát triển chiến lược tiếp thị, xây dựng thương hiệu.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Đông Á đã kết thúc thành công tốt đẹp. Với sự ủng hộ tuyệt đối từ các Cổ đông, sự hỗ trợ toàn diện của Tổng Công ty Khánh Việt cùng với sự quyết tâm của Hội đồng Quản trị, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, chắc chắn rằng Công ty sẽ đạt được mục tiêu kinh doanh và trở thành doanh nghiệp phát triển vững mạnh trong thời gian tới.
Một số hình ảnh diển biến tại Đại hội:

Công tác đón tiếp cổ đông và chuẩn bị Đại hội.


Các cổ đông tham dự đông đủ.


Các cổ đông tham gia đóng góp ý kiến và Ban chủ toạ trả lời ý kiến CĐ.


Các cổ đông biểu quyết nhất trí cao thông qua các vấn đề quan trọng tại ĐH.